Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej do oceny ofert składanych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego Gminy Rzepiennik Strzyżewski w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Zgodnie z art. 15 ust. 2 d ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 poz. 1817) Wójt Gminy Rzepiennik Strzyżewski zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych wymienionych w art. 3 tejże ustawy, do udziału w pracach Komisji Konkursowej do opiniowania ofert składanych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego Gminy Rzepiennik Strzyżewski w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

 1. Zgłoszenie kandydatów do udziału w pracach komisji konkursowej należy nadesłać w terminie do dnia 02 lutego 2018 roku na adres: Urząd Gminy Rzepiennik Strzyżewski, 33-163 Rzepiennik Strzyżewski 400 lub złożyć osobiście na Dzienniku Podawczym Urzędu Gminy Rzepiennik Strzyżewski, 33-163 Rzepiennik Strzyżewski 400, pok. 33 w godzinach pracy Urzędu tj. 7:30 do 15:30 w kopercie z dopiskiem „Zgłoszenie do komisji Konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na wykonanie zadania publicznego Gminy Rzepiennik Strzyżewski w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Do zgłoszenia proszę dołączyć statut organizacji bądź podmiotu reprezentowanego przez kandydata. Wzór formularza zgłoszeniowego określa załącznik 1 do zaproszenia.

 2. Kandydaci na przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej muszą spełniać następujące kryteria:

 • są obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej i korzystają z pełni praw publicznych,

 • nie reprezentują organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, biorących udział w konkursie

 • nie podlegają wyłączeniu na zasadach określonych w art. 24 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) np. nie pozostają wobec oferentów biorących udział w konkursie takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do pełnej bezstronności

 • mają doświadczenie w zakresie realizacji zadań publicznych objętych przedmiotem prac komisji konkursowej

 • reprezentują organizację pozarządowa lub podmiot, zgodnie z zapisami statutu lub z innymi dokumentami

 • akceptują warunki uczestnictwa w pracach komisji konkursowej na zasadach nieodpłatności,

3. Nie będą brane pod uwagę zgłoszenia kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komisji Konkursowej:

 • niekompletne

 • złożone w innej formie, niż określona w pkt. 1

 • złożone po terminie określonym w pkt 1

4. Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniu komisji jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

5. Organizacja pozarządowa lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie może zgłosić tylko jednego kandydata.

6. Powołanie składu komisji Konkursowej w ramach otwartego Konkursu ofert odbędzie się poprzez przygotowanie stosownego zarządzenia Wójta Gminy Rzepiennik Strzyżewski, a także imienne zawiadomienie danej osoby, wybranej do Komisji Konkursowej.

7. Zadaniem członków Komisji Konkursowej jest:

 • ocena merytoryczna i opiniowanie ofert w oparciu o kryteria określone w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert ,

 • sporządzenie zestawienia dla Wójta Gminy Rzepiennik Strzyżewski z propozycją wybranych ofert,

 • opracowanie protokołu z posiedzenia Komisji Komisji Konkursowej.

Skip to content