Zarządzenie nr 15/2018 Wójta Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 14 luty 2018 w sprawie decyzji o wyborze i udzieleniu dotacji dla ofert złożonych w odpowiedzi na otwarty konkurs ofert dotyczący zadania publicznego Gminy Rzepiennik Strzyżewski w dziedzinie upowszechniania kultury muzycznej i artystycznej w 2018

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) w związku z art. 15 ust. 2 h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2016 poz. 1817) oraz Uchwały nr XXXVI/278/2017 RADY GMINY RZEPIENNIK STRZYŻEWSKI z dnia 10 listopada 2017 roku w sprawie „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Rzepiennik Strzyżewski na rok 2018.”

§1

  1. Dokonuje się rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego w dziedzinie upowszechniania kultury muzycznej i artystycznej Gminy Rzepiennik Strzyżewski ogłoszonego zarządzeniem Wójta Gminy Rzepiennik Strzyżewski nr 7/2018.
  2. W oparciu o opinie i protokół Komisji Konkursowej udziela się dotacji na ww. wymienione zadanie podmiotowi wyłonionemu w drodze postępowania konkursowego tj. Ochotniczej Straży Pożarnej KSRG w Rzepienniku Strzyżewskim, 33-163 Rzepiennik Strzyżewski 404, w wysokości 50 000 zł.
  3. Zakres i warunki realizacji zadania zostaną określone w umowie zawartej pomiędzy Gminą a Podmiotem wyłonionym w drodze postępowania konkursowego.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Skip to content