Informacja o zamiarze dokonania podziału z urzędu nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym obejmujących działki

Wójt Gminy Rzepiennik Strzyżewski, działając na podstawie art. 97 a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz.U. 2016 poz. 2147 z późn. zm.), podaje do publicznej wiadomości informację o zamiarze dokonania podziału z urzędu niżej wymienionych nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym obejmujących działki:

  • w Rzepienniku Strzyżewski o numerach: 1484, 1416, 1442, 555, 553, 669, 16,

  • w Rzepienniku Biskupim o numerach: 1135, 1137, 220, 222,

  • w Turzy o numerze: 1100,

  • w Olszynach o numerach: 2683, 1908, 1826, 1606, 1979, 2145/1, 2337, 1468, 2312, 2310, 2059/1, 1573, 3140, 959, 1127, 1126/1, 1419, 2653/1, 2655.

  • Podział ma na celu regulacje stanu prawnego działek obecnie zajętych pod drogę, tj. wydzielenie nowych lub poszerzenie obecnych działek pod publiczne drogi gminne.

Osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do ww. nieruchomości mogą zgłaszać się do Urzędu Gminy w Rzepienniku Strzyżewskim pokój nr 44 w terminie dwóch miesięcy od dnia 31 lipca 2017 roku. Po bezskutecznym upływie ww. terminu zostanie wszczęte z urzędu postępowanie w sprawie podziału ww. nieruchomości i wydana decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości. Niniejsze ogłoszenie podlega opublikowaniu na tablicy ogłoszeń w urzędzie gminy, na stronach internetowych urzędu gminy, a także przez poprzez ogłoszenie w Gazecie Krakowskiej w dniu 31 lipca 2017 roku.

/-/ Z up. WÓJTA
mgr Przemysław Bęben
Zastępca Wójta

Skip to content