Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Rzepiennik Strzyżewski przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na cele prowadzenia działalności o charakterze oświatowym.

L.p Położenie nieruchomości Numer działki, obręb Numer księgi wieczystej Powierzchnia do wydzierżawienia ha Opis nieruchomości gruntowej Termin zagospodarowania

1.

Kołkówka

2164

TR2T/00035589/9

1.00

RIVa- 0.50 ha, grunty orne

PsIV- 0.06 ha, pastwiska trwałe

LZ- 0.14 grunty zadrzewione i zakrzewione

Bi-0.30 inne tereny zabudowane

dwa lata od podpisania umowy

2.

Kołkówka

2163/1

TR2T/00035589/9

0.27

Bz- tereny rekreacyj no wypoczynkowe

dwa lata od podpisania umowy

Wykaz wywieszono od dnia 31.07.2017r. do dnia 20.08.2017r. w siedzibie urzędu gminy, na stronach internetowych urzędu gminy a także informację o wywieszeniu wykazu podano do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Gazecie Krakowskiej w dniu 31 lipca 2017 roku.

/-/ Z up. WÓJTA
mgr Przemysław Bęben
Zastępca Wójta

Skip to content