Procedura – powrót do nazwiska osoby rozwiedzionej

OŚWIADCZENIE O POWROCIE OSOBY ROZWIEDZIONEJ DO NAZWISKA, KTÓRE NOSIŁA PRZED ZAWARCIEM MAŁŻEŃSTWA, SKŁADANE PRZED KIEROWNIKIEM URZĘDU STANU CYWILNEGO

Dokumenty od wnioskodawcy (klienta)
1. Wniosek (druk wniosku stanowi załącznik do niniejszej procedury).
2. Dokument tożsamości wnioskodawcy – do wglądu dowód osobisty lub paszport

Opłaty
1. Opłata skarbowa za przyjęcie oświadczenia o powrocie osoby rozwiedzionej
do nazwiska, które nosiła przed zawarciem małżeństwa – 11,00 zł.
2. Opłata skarbowa za wydanie decyzji odmownej w sprawie przyjęcia oświadczenia o powrocie osoby rozwiedzionej do nazwiska, które nosiła przed zawarciem małżeństwa – 10,00 zł.
3. Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Gminy Rzepiennik Strzyżewski

Rachunek Bankowy BSR Kraków O/Rzepiennik Strzyżewski
81 85890006 0120 0280 0592 0135

Możliwość dokonania wpłaty kartą płatniczą na miejscu.

Forma załatwienia:
1. Sporządzenie protokołu o powrocie osoby rozwiedzionej do nazwiska, które nosiła przed zawarciem małżeństwa.
2. Decyzja w sprawie odmowy przyjęcia oświadczenia o powrocie osoby rozwiedzionej do nazwiska, które nosiła przed zawarciem małżeństwa.
3. Dołączenie do aktu małżeństwa wzmianki dodatkowej o nazwisku rozwiedzionego małżonka.

Informacje dodatkowe dla klienta
1. Oświadczenie można złożyć do 3 miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia rozwodu przed Kierownikiem USC w Polsce, a za granicą przed Konsulem Rzeczypospolitej Polskiej. Po upływie tego terminu zmiana noszonego nazwiska jest możliwa wyłącznie w trybie administracyjnej zmiany nazwiska.
Wzmianka w akcie małżeństwa zamieszczana jest niezwłocznie po złożeniu oświadczenia, jeżeli małżeństwo zarejestrowane jest w Krakowie. W sytuacji, gdy małżeństwo zawarte było w innej miejscowości, protokół przyjęcia oświadczenia przesyłany jest w terminie 1 dnia roboczego od dnia sporządzenia tego protokołu do właściwego usc, w celu dołączenia do aktu małżeństwa wzmianki dodatkowej o nazwisku rozwiedzionego małżonka.
2. W przypadku niemożności porozumienia się ze stroną składającą oświadczenie mające wpływ na stan cywilny osoby, z powodu nieznajomości języka polskiego, na tej osobie spoczywa obowiązek zapewnienia udziału tłumacza przysięgłego języka, którym ta osoba się posługuje.

Skip to content