Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Rzepiennik Strzyżewski w zakresie pomocy społecznej, dotyczącej aktywizacji zawodowej mieszkańców Gminy Rzepiennik Strzyżewski zagrożonych wykluczeniem społecznym.

ZARZĄDZENIE NR 84/2021

Wójta Gminy Rzepiennik Strzyżewski

z dnia 05.10.2021

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Rzepiennik Strzyżewski w zakresie pomocy społecznej, dotyczącej aktywizacji zawodowej mieszkańców Gminy Rzepiennik Strzyżewski zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Na podst. art. 30 ust. 1 w związku z art. 11a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.), art. 4 ust. 1 pkt. 1, art.5 ust. 4 pkt 1 art. 11 ust. 1 pkt 2 art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.) oraz na podstawie UCHWAŁY NR XXV/180/2020 RADY GMINY RZEPIENNIK STRZYŻEWSKI z dnia 26 listopada 2020r. w sprawie: przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Rzepiennik Strzyżewski na rok 2021”, zarządza się, co następuje:

§1

1. Ogłasza się otwarty konkurs na realizację zadań publicznych Gminy Rzepiennik Strzyżewski w zakresie pomocy społecznej, dotyczącej aktywizacji zawodowej mieszkańców Gminy Rzepiennik Strzyżewski zagrożonych wykluczeniem społecznym.

2. Ogłoszenie o konkursie ofert stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§2

1. Zleca się realizację zadania publicznego wymienionego w § 1 ust. 1 w formie powierzenia wraz z udzieleniem dotacji.

§3

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi GOPS w Rzepienniku Strzyżewskim.

§4

Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Rzepiennik Strzyżewski oraz stronie internetowej GOPS, na stronie internetowej Urzędu Gminy Rzepiennik Strzyżewski oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Rzepiennik Strzyżewski.

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Skip to content