Wykaz nieruchomości przeznaczonej do najmu na okres do trzech lat w drodze bezprzetargowej

 1. Wykaz obejmuje część działki oznaczonej w ewidencji gruntów nr 1486, obręb Olszyny, jednostka ewidencyjna Rzepiennik Strzyżewski o powierzchni 2 m kw. objętej Księgą Wieczystą Nr TR2T/00082994/5 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Tarnowie IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Tuchowie pod realizację projektu Gminnego Ośrodka Kultury w Rzepienniku Strzyżewskim z siedzibą w Rzepienniku Suchym pod nazwą „Organizacja pleneru rzeźbiarskiego oraz utworzenie astronomicznego szlaku turystycznego w Gminie Rzepiennik Strzyżewski” .
 2. Przeznaczenie w/w nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:
  tereny rolnicze zagrożone powodzią o symbolu planu D.12R/ZZ – obecnie część przeznaczono pod realizację projektu Gminnego Ośrodka Kultury w Rzepienniku Strzyżewskim z siedzibą w Rzepienniku Suchym pod nazwą „Organizacja pleneru rzeźbiarskiego oraz utworzenie astronomicznego szlaku turystycznego w Gminie Rzepiennik Strzyżewski „
 3. Łączna wysokość rocznego czynszu dzierżawy wynosi 1.00 złoty /słownie: jeden złoty 00/100/ plus 23 %.
  Czynsz ustalony w pkt 3 płatny będzie do 31 grudnia każdego roku.
 4. Wysokość opłat z tytułu użytkowania: zwykłe koszty utrzymania nieruchomości – podatki i opłaty związane z najmowaną powierzchnią oraz koszty opłat, wywóz nieczystości.
 5. Terminy wnoszenia opłat – zgodnie z fakturami.
 6. Część działki opisanej w pkt 1 zostanie wynajęta w drodze bezprzetargowej na rzecz Gminnego Ośrodka Kultury w Rzepienniku Strzyżewskim z siedzibą w Rzepienniku Suchym na okres do trzech lat na podstawie Zarządzenia Nr 109/2016 Wójta Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 07 listopada 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na najem części działki położonej w Olszynach i ustalenia wysokości czynszu za ten najem, stanowiącej własność Gminy Rzepiennik Strzyżewski na okres do trzech lat..
 7. Termin zagospodarowania nieruchomości : do wykonania i uznania przez Najemcę.
 8. Umowa najmu zostanie zawarta po upływie okresu 21 dni tj. od daty wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do najmu (art. 35 ust. 1cyt. na wstępie ustawy o gospodarce nieruchomościami.
 9. Niniejszy wykaz wywiesza się na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Rzepienniku Strzyżewskim, na tablicach ogłoszeń w sołectwach Gminy Rzepiennik Strzyżewski.
  Ponadto informację o wywieszeniu tego wykazu wraz z wykazem podaje się na stronie internetowej Urzędu Gminy Rzepiennik Strzyżewski: www.rzepiennik.pl i Biuletynie Informacji Publicznej
  http://bip.malopolska.pl/ugrzepiennikstrzyzewski/Article/id,240838.html w dniu 17 listopada 2016 r.
 10. Informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej tj. Gazecie Krakowskiej w dniu 17 listopada 2016 r.
  Szczegółowych informacji o nieruchomościach zamieszczonych w wykazie można uzyskać w Urzędzie Gminy w Rzepienniku Strzyżewskim pokój Nr 44.

Rzepiennik Strzyżewski, 2016-11-07

Skip to content